آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زمین

مسئول: مرتضی شرف پور

آزمایشگاه‌های خدماتی دانشکده علوم زمین ، شامل آزمایشگاه های اشعه ایکس، آزمایشگاه ژئوشیمی ، آزمایشگاه پتروگرافی، آزمایشگاه رسوب شناسی، آزمایشگاه تهیه مقطع و پودر و آزمایشگاه ژئومورفولوژی می‌باشد. این آزمایشگاه‌ها در محل دانشکده علوم زمین مستقراند. در این آزمایشگاه‌ها کامل‌ترین خدمات پژوهشی پیشرفته انجام می شود که از جمله مهمترین آن ها آنالیز نمونه‌های معدنی و آب، دانه بندی نمونه های رسوب، درصدگیری رسوبات، گرانومتری خشک و تر، مورفوسکوپی قلوه سنگ ها و ماسه ها، هیدرومتری، کلسیمتری، تهیه مقطع نازک و صیقلی و پودر سنگ، مطالعه و همچنین عکس برداری از مقاطع نازک و صیقلی صورت می گیرد. آین آزمایشگاه‌ها آمادگی ارائه خدمات موجود را به تمامی نیازهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پژوهشگران و موسسات پژوهشی داخل و خارج از دانشگاه را دارد.
تجهیزات و خدمات