گرده شناسی و اکولوژی گیاهی

گرده شناسی و اکولوژی گیاهی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم و فناوری زیستی

مسئول: دکتر احمدرضا محرابیان

مطالعات اکولوژی گیاهی مطالعات گرده شناسی مطالعات بین رشته ای (گرده باستان شناسی، گرده شناسی و آلرژی، اقلیم گرده شناسی
تجهیزات و خدمات