آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشکده/پژوهشگاه: آزمایشگاه های جامع تحقیقاتی sbmu

مسئول: آقای دکتر فرزاد کبار فرد

http://sbcrl.sbmu.ac.ir
تجهیزات و خدمات