آزمایشگاه علوم ساختمان

آزمایشگاه علوم ساختمان

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده معماری

مسئول: زهراسادات زمردیان

خدمات آزمایشگاه علوم ساختمان در چهار حوره نور، پوسته ساختمان، بهره وری انرژی و کیفیت محیط داخلی، آیرودنیامیک ساختمان و آکوستیک به شرح زیر است: 1. آزمایشگاه نور خدمات: o تحلیل اقلیمی سایت برای بهره گیری از روشنایی طبیعی o ارزیابی روشنایی طبیعی در مدل های فیزیکی o برنامه ریزی برای بهره گیری از روشنایی روز و کنترل خیرگی در فضاهای داخلی o طراحی و ساخت و ارزیابی سایبان های خارجی o طراحی و ساخت و ارزیابی سایبان های داخلی o ارزیابی شرایط بصری فضا ها با شبیه سازی کامپیوتری o طراحی و ارزیابی استراتژی های ترکیب روشنایی مصنوعی و طبیعی برای کاهش مصرف انرژی o انجام مطالعات میدانی ارزیابی آسایش بصری و مصرف انرژی روشنایی در فضای های مختلف o کالیبراسیون نرم افزارهای شبیه سازی نور 2. آزمایشگاه پوسته ساختمان خدمات: o ارزیابی عملکرد حرارتی و بصری پنجره ها و عمکرد آنها در تهویه طبیعی ساختمان o ارزیابی بارسرمایش و گرمایش با در نظر گرفتن پوسته های مختلف(دیوار، پنجره، سقف) o ارزیابی عملکرد انواع بام (بام های خنک کننده، بام سبز و ...) o ارزیابی مقاومت حرارتی و رطوبتی انواع دیوارها در شرایط جوی مختلف o عملکرد حرارتی سایبان ها 3. آزمایشگاه بهره وری انرژی و کیفیت هوای داخلی خدمات: • طراحی ساختمان های انرژی کارا • ارزیابی همزمان عملکرد بصری و حرارتی پوسته ساختمان و تحلیل میزان نیاز انرژی در ساختمان ها • ارزیابی عملکرد سیستم های تهویه HVAC • ممیزی و بهینه سازی انرژی در ساختمان ها • ارزیابی آسایش حرارتی در فضاها بصورت عمومی و جزیی • شبیه سازی و کالیراسیون مدل های ارزیابی انرژی درساختمان • اعتبار سنجی نرم افزارهای شبیه سازی انرژی درساختمان • ارزیابی کیفیت هوای محیط 4. آزمایشگاه ایرودینامیک ساختمان خدمات: o ارزیابی تاثیر باد بر پوسته ساختمان o تاثیر باد بر الحاقات ساختمان o ببین تاثیر فرم های ساختمان(مقیاس شهری) بر توزیع آلاینده ها o انجام آزمایش های نفوذ هوا از پوسته ساختمان o ارزیابی آسایش انسان در مقابل بادهای تراز پیاده رو (شبیه سازی و مطالعات میدانی) o شبیه سازی کامپیوتری جریان باد بر ساختمان و جریان هوا در فضای داخلی ساختمان 5. آزمایشگاه اکوستیک خدمات: o آزمایش توزیع صدا،کنترل صدا و جذب صدا در اتاق با مصالح مختلف o آزمایش انتقال صوت از فضاها o بهینه سازی کیفیت صدا در فضاها o ارزیابی عایق های صوتی