آزمایشگاه تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (TMS)

آزمایشگاه تحریک مغناطیسی فراجمجمه ای مغز (TMS)

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده علوم شناختی و مغز

مسئول: حمیدرضا پوراعتماد

مطالعات قابل انجام در بخش تحریک مغزی • ارزیابی ارتباطات علی مغز، رفتار و روند زمانی آنها با تفکیک پذیری زمانی (در حد چند ده میلی ثانیه) و مکانی (در حد چند میلی متر) خوب • تحریک مغناطیسی هدایت شده • امکان اجرای مطالعات دو سر کور و تنظیم پروتکل ها توسط پژوهشگر • انجام TMS/EEG به صورت همزمان خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه TMS • ثبت MEP • ارایه پروتکل های rTMS برای انسان • تعیین دقیق نقاط هدف تحریک مغناطیسی با استفاده از تصاویر MRI فرد یا با استفاده از اطلس MNI • ثبت نقاط دقیق تحریک، زمان و شدت پالس های اعمالی • اجرای Task مناسب آزمایش • نقشه برداری نواحی حرکتی و کلامی مغز
تجهیزات و خدمات