خوردگی و دوام بتن

خوردگی و دوام بتن

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی آب و محیط زیست

مسئول: دکتر محمد صافی

انجام آزمایشات خوردگی و دوام بتن و مصالح ساختمانی و ارزیابی عمر مفید سازه های موجود با اندازه گیری های لازم در محل