دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

سوابق مربوط به فعالیتهای آموزشی تربیت بدنی در دانشگاه شهید بهشتی به زمان شروع به کار دانشگاه در سال 1347 برمی گردد که دانشجویان علاوه بر فعالیتهای فوق برنامه ورزشی که جنبه اختیاری داشت موظف بودند 2 واحد درسی تربیت بدنی را به شکل عمومی اخذ و پاس نمایند. کلیه فعالیتهای آموزشی تربیت بدنی در دانشگاه تا سال 51 – 1350 تحت نظر اداره تربیت بدنی ادامه داشت. در این سال تربیت بدنی دانشگاه به دو بخش به شرح زیر تقسیم شد: 1) گروه آموزشی تربیت بدنی به عنوان یکی از گروههای آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و 2) فعالیتهای فوق برنامه که هر دو بخش تا زمان تأسیس دانشکده زیر نظر معاونت دانشجویی دانشگاه فعالیت می کرد. طی یک دهه گذشته نیز یک گروه کارشناسی ارشد زیر نظر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی فعالیت داشت که در نهایت این گروه به همراه گروه آموزشی کارشناسی تربیت بدنی با کسب مجوز پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری توانست در سال 1382 موفق به اخذ مجوز قطعی برای تأسیس دانشکده تربیت بدنی گردد. گروههای آموزشی دانشکده در حال حاضر شامل 1- گروه آموزشی فیزیولوژی ورزش 2- گروه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی 3- گروه آموزشی رفتار حرکتی است که با تصویب در هیأت امناء دانشگاه کار خود را رسما" شروع کرده است. دانشکده تربیت بدنی همچنین دارای یک کمیته ورزشهای تخصصی و عمومی است که برنامه ریزی درسهای عملی و تخصصی دانشجویان رشته تربیت بدنی و عمومی مربوط به دانشجویان کل دانشگاه را بر عهده دارد. ضمنا" این دانشکده علاوه بر دانشجویانی که فعلا" در 3 مقطع فوق در حال تحصیل هستند، دارای 2 گروه دانشجوی کارشناسی ارشد گرایشی در رشته های فیزیولوژی ورزش و رفتار حرکتی و 1 گروه دانشجوی دکتری در رشته رفتار حرکتی می باشد.