دانشکده مهندسی فناوریهای نوین

دانشکده مهندسی فناوریهای نوین

دانشكده مهندسی فناوری‏های نوین با رویكرد فعالیت در زمینه کاربرد علوم مهندسی در علوم و فنون نوین شكل گرفته است. این دانشکده فعالیت خود را در گروه‏های آموزشی مهندسی صنایع خمیر و كاغذ و مهندسی هوافضا آغاز کرده و در مقاطع تحصیلی کارشناسی تا دکتری دانشجو می پذیرد. در حال حاضر، رشته مهندسی صنایع خمیر و کاغذ با تغییر عنوان در قالب دو رشته تخصصی فرآورده های سلولزی و کامپوزیت های لیگنوسلولزی فعالیت می کند. رشته مهندسی هوافضا در پردیس مرکزی دانشگاه شهید بهشتی در تهران مستقر بوده و دو رشته فرآورده های سلولزی و کامپوزیت های لیگنوسلولزی در محل پارك علمی تحقیقاتی دانشگاه شهید بهشتی در مجاورت شهر زیرآب از توابع شهرستان سوادكود استان مازندران استقرار دارند.