پژوهشکده علوم و فناوریهای پزشکی

پژوهشکده علوم و فناوریهای پزشکی

پژوهشکده علوم و فناوریهای پزشکی در سال 1395 در راستای همکاریهای بین رشته ای در حوزه پزشکی تاسیس گردیده است.