دانشکده علوم و فناوری زیستی

دانشکده علوم و فناوری زیستی

دانشکده علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی
آزمایشگاه تحقیقات علوم زیستی دانشگاه شهید بهشتی شامل آزمایشگاه تحقیقات عمومی ،آزمایشگاه بیوشیمی، آزمایشگاه ویروس شناسی و کشت سلولی، آزمایشگاه تحقیقات توكسیكولوژی و اكوفیزیولو‍ژ‍‍ی آبزیان و آزمایشگاه فیزیولوژ‍‍ی قلب و اعصاب ‍می باشد. در این آزمایشگاه ها خدمات دستگاهی با کیفیت بالا انجام می شود و حاضر به ارائه خدمات به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و متقاضیان خارج از دانشگاه می باشد.