مرکز تحقیقات پروتئین

مرکز تحقیقات پروتئین

چشم انداز مرکز تحقیقات پروتئین گسترش کاربردی تحقیقات حوزه های پپتید و پروتئین و با هدف انجام مطالعات مربوط به عملکرد پروتئین ها ی نوترکیب، نانو ساختارهای حاوی پروتئین و مطالعات اهمیت بیولوژیک آنها در سطح ملکولی و سلولی، انجام تحقیقات در زمینه شیمی و بیوشیمی پپتید ها و پروتئین ها (طراحی، بیان، تخلیص، تعیین خصوصیات و آنالیز پپتید ها و پروتئین ها)، مطالعه ساختمان و پاید اری پپتیدها و پروتئین ها، ساخت نانوسیستم های متنوع پروتئینی، تولید فرآورده های نوترکیب (زیست فن آوری) می باشد.