مرکز تحقیقات پروتئین

مرکز تحقیقات پروتئین

چشم انداز مرکز تحقیقات پروتئین گسترش کاربردي تحقیقات حوزه هاي پپتید و پروتئین و با هدف انجام مطالعات مربوط به عملکرد پروتئین ها ي نوترکیب، نانو ساختارهاي حاوي پروتئین و مطالعات اهمیت بیولوژیک آنها در سطح ملکولی و سلولی، انجام تحقیقات در زمینه شیمی و بیوشیمی پپتید ها و پروتئین ها (طراحی، بیان، تخلیص، تعیین خصوصیات و آنالیز پپتید ها و پروتئین ها)، مطالعه ساختمان و پاید اري پپتیدها و پروتئین ها، ساخت نانوسیستم هاي متنوع پروتئینی، تولید فرآورده هاي نوترکیب (زیست فن آوري) می باشد.