آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه مرکزی

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه با تکیه به پیشرفته ترین میکروسکوپ های الکترونی و اتمی در زمینه تصویربرداری ها و مشخصه یابی های سطح آماده خدمت رسانی به محققان عزیز می باشد.
سامانه رایانش موازی دانشگاه شهید بهشتی (سرمد) در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شروع به کار کرد.