دانشکده مهندسی آب و محیط زیست

دانشکده مهندسی آب و محیط زیست

​دانشکده مهندسی آب و محیط زیست مشتمل بر چهار گروه مهندسی آب و فاضلاب، مهندسی محیط زیست، مهندسی سازه و ژئوتکنیک و مهندسی منابع آب می باشد که همواره بدنبال اجرای برنامه ها و اهداف خود به نحوی مطلوب از قبیل: ارائه دوره های بلندمدت کارشناسی و تحصیلات تکمیلی، ارائه دوره های تخصصی مورد نیاز صنایع، مشاوره صنعتی، فعالیتهای پژوهشی، ارائه فعالیتهای تخصصی بامشارکت موسسات دیگر و مشاوره در امور تصمیم سازی صنعتی و مدیریتی بوده است.
به طور کلی هدف دانشکده از اجرای دوره های مختلف علمی و کاربردی در سطوح مختلف، آموزش دانشجویان و آشنا نمودن آنها با تکنولوژیهای گوناگون صنعت آب بوده، تا توانایی و قابلیت های لازم در این زمینه را بدست آورند. امرزوه دانش آموختگان این دانشکده با حضوردر بخش های مختلف طراحی، اجرا، بهره برداری، نگهداری صنعت آب و نشان دادن توانایی و شایستگی خود در موارد اجرایی، مطالعاتی، مدیریتی و مشاوره ای نقش مهمی را ایفا می نمایند.