دانشکده علوم زمین

دانشکده علوم زمین

يكي از چالش هاي اصلي انسان در قرن بيست و يكم با جمعيتي بيش از هفت ميليارد نفر درك تاريخ گذشته، شناخت وضعيت فعلي و پيش بيني آينده كره زمين است. از‌اين‌رو در قرن جديد اهميت علوم زمين بيش از گذشته شده است. دانشكده علوم زمين دانشگاه شهيد بهشتي داراي سابقه چهار دهه فعاليت درخشان در آموزش و پ‍ژوهش در زمينه هاي مختلف علوم زمين در رشته هاي جغرافيا، زمين شناسي، كاني شناسي، سنجش از دور و محيط زيست است. تنها در 15 سال گذشته بيش از 2000 دانشجو در مقاطع كارشناسي و تحصيلات تكميلي در اين دانشكده پژوهش و آموزش خود را به پايان رسانده اند.
اين دانشكده منطبق بر تحقيقات نوين، بيش از گذشته علاوه برتوجه به پديده هاي طبيعي، بررسي تاثير انسان بر سطح زمين و نياز جمعيت رو به رشد به منابع معدني را نيز مورد توجه قرار داده است و با توجه به چشم انداز علمي كشور به سوي توسعه برنامه هاي كاربردي پيش مي رود.