بسته های پردازش تصویر و شبیه سازی انتشار نور در بافت

بسته های پردازش تصویر و شبیه سازی انتشار نور در بافت

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

آزمایشگاه: آزمایشگاه تصویربرداری بیولوژیک نوری

مدیر آزمایشگاه: محمدعلی انصاری

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: محمدعلی انصاری
شماره(های) تماس: 29904014
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
فرایند انتشار نور لیزر و اندرکنش آن با بافت های بیولوژیک پیجیده است. با توجه به تجربیات بدست آمده در این آزمایشگاه، شبیه سازی انتشار نور لیزر در بافت به روش های مونت کارلو، اجزا محدود و المانهای مرزی قابل ارائه می باشد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس