كروماتوگرافی گازی (GC)

كروماتوگرافی گازی (GC)

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده علوم محیطی

آزمایشگاه: آزمایشگاه پژوهشکده علوم محیطی

مدیر آزمایشگاه: دکتر افسانه شهبازی

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: سالم
خدمات: حوزه آنالیز و شناسایی مواد
کارخانه سازنده: Agilent technologies -آمریکا
نام مسئول: افسانه شهبازی
شماره(های) تماس: 22431971
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
کاربرد: اندازه گیری بقایای آلی ترکیبات کلردار و فسفردار و هیدروکربنهای نفتی از قبیل انواع سموم كلره و فسفره PAH, PCBs, MTBE, BTEX و تركیبات آلی فرار در نمونه های آبی، خاك، بافت جانوری و محصولات غذایی
مدل: 7890A

تعرفه خدمات
  • سموم کلره در خاک- mg/kg - 1750000 ریال
  • سموم کلره در آب -mg/l - 1375000 ریال
  • سموم فسفره در خاک - mg/kg - 1750000 ریال
  • سموم فسفره در آب - mg/l - 1375000 ریال
  • TPH در خاک -mg/kg - 1750000 ریال
  • TPH در آب - mg/l - 1750000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس