آزمایشگاه ژنتیک مولکولی و سلول های بنیادی

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی و سلول های بنیادی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زیستی

مسئول: دکتر شیرین فریور

دستگاه نانودراپ
تجهیزات و خدمات