کارگاه تخصصی ترانس

کارگاه تخصصی ترانس

دانشکده/پژوهشگاه: پردیس شهید عباسپور

مسئول: دکتر سپاسیان

کارگاه تخصصی ترانس