آنالیز سطح و مواد

آنالیز سطح و مواد

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

مسئول: دکتر سادات گوشه

آزمایشگاه متشکل از دستگاه های AFM و اسپکتروفوتومتر UV-Vis می باشد.