آزمایشگاه مرکز تحقیقات پروتئین

آزمایشگاه مرکز تحقیقات پروتئین

دانشکده/پژوهشگاه: مرکز تحقیقات پروتئین

مسئول: دکتر رعنایی

مرکز تحقیقات پروتئین آماده ارایه خدمات آزمایشگاهی به شرح زیر می باشد. ۱- فریز درایر ۲- تستهای آنتی باکتریال ۳- کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ۴-اسپکتروفتومتری ۵- الکتروشیمی ۶-جداسازی و فیلتراسیون ۷- بهینه سازی و سنتز ژن