آزمایشگاه مرکزی SEM

آزمایشگاه مرکزی SEM

دانشکده/پژوهشگاه: آزمایشگاه مرکزی

مسئول: دکتر مهدی جهانفر

جهت دریافت فایل درخواست آنالیز غیر حضوری به صفحه اصلی سامانه بیت به آدرس http://bit.sbu.ac.ir/ مراجعه نمایید.
همچنین می توانید فایل را به صورت مستقیم از لینک bit.sbu.ac.ir/content/Docs/bit.sbu.ac.ir.docx دانلود و پس از تکمیل به ایمیل bit.sbulab@gmail.com ارسال نمایید.