آزمایشگاه علوم ورزشی

آزمایشگاه علوم ورزشی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

مسئول: دکتر هوانلو

آزمایشگاه علوم ورزشی دارای تجهیزات ازمایشگاهی جهت تحقیقات در حیطه های فیزیولوژی ورزشی، رفتار حرکتی، بیومکانیک ورزشی و آسیب شناسی و حرکات اصلاحی می‌باشد.
تجهیزات و خدمات