لیزرهای پالس کوتاه

لیزرهای پالس کوتاه

دانشکده/پژوهشگاه: پژوهشکده لیزرو پلاسما

مسئول: دکتر مسعودی

آزمایشگاه لیزرهای فوق کوتاه